untame podcast

Galina ja Eeva

Untame podcast on Untame tutkimuskollektiivin käsikirjoittama ja juontama. Ensimmäisen kauden tuotantokuluja rahoittaa Helsingin yliopiston kestävyystieteen instituutti HELSUS ja tuotannosta vastaa Krash Oy. Tunnusmusiikki Verneri Pohjolalta.

Ensimmäinen tuotantokausi Paradigmojen liikuttajat pureutuu yhteenkietoutuvien ekologisten, kulttuuristen ja taloudellisten kriisien juurisyihin ja tarjoilee esimerkkejä omaehtoisesta toiminnasta kestävyysmurroksessa

Minkälaiset ajatusmallit, instituutiot, toiminta- ja puhetavat sekä tiedon tuottamisen käytännöt ylläpitävät ekologisen kriisin tilaa ja sen yhteiskunnallisia vaikutuksia? Tuomme yhteen eri alojen tutkijoita, ajattelijoita, taiteilijoita, aktivisteja ja muita toimijoita ja tutustumme siihen, miten nämä erilaiset toimijat pyrkivät liikuttelemaan paradigmoja omilla aloillaan. Tarjoamme vaihtoehtoisia näköaloja ja toisin toimimisen esimerkkejä. Käsittelemme ajankohtaisia, mutta myös marginalisoituja aiheita kriittisellä otteella, syvällisesti ja moniulotteisesti. Kuuntele jaksot täältä tai Spotify:sta.


1. Mikä paradigma?

Tässä jaksossa avaamme paradigman käsitettä ja puhumme siitä, miksi teemme tätä keskustelusarjaa, ja millaisia teemoja käsittelemme tulevissa jaksoissa. Tietoa ja ratkaisuja on jo paljon, mutta muuttuuko mikään, jos emme ymmärrä moninaisten kriisien juurisyitä ja pysähdy näiden äärelle? Kuuntele jakso täältä.

Musiikki

Verneri Pohjola: The dead don’t dream (Albumilta The Dead Don’t dream) https://www.verneripohjola.com 

Vaarallinen kysymys 

Miten ylläpidetään illuusioita siitä, että tutkimus/tieteentekeminen on arvovapaata?

Kenen ja millaisten prosessien intresseissä tämä on?

Lahjat

Marjo Niemi: Kuuleminen (TEOS). 

Upstream-podcast lenkkeilyn kera https://www.upstreampodcast.org 

Jakson lähteet

Haraway, D. J. (2016). Staying with the Trouble. Duke University Press.

Kuhn, T. S., & Pietiläinen, K. (1994). Tieteellisten vallankumousten rakenne. Art House.

Latour, B. (2018). Down to earth: Politics in the new climatic regime. John Wiley & Sons.

Marya, R., & Patel, R. (2021). Inflamed: Deep medicine and the anatomy of injustice. Penguin UK.

Meadows, D. H. (1999). Leverage points: Places to intervene in a system.

Pelttari, M. (2021) Lämpenevä maa— Ilmastolukutaidon käsikirja. Vastapaino.

Stengers, I. (2018). Another science is possible: A manifesto for slow science. John Wiley & Sons.


2. Taisteleva tutkimus

Taisteleva tutkimus -kirjan kirjoittajat yliopistonlehtori Sanna Ryynänen ja aikuiskasvatuksen professori Juha Suoranta ovat kauden ensimmäiset vieraat.  Keskustelemme siitä, ketkä ovat yhteiskuntatieteellisiä tutkijoita? Tutkimusta kun tehdään myös korkeakoulujen ulkopuolella. Kysymme, onko kaikki tutkimus poliittista? Mitä on tutkimus työnä ja toiminta? Keskustelemme hyvän tiedontuotannon kriteereistä. Jakson lopussa pohdimme sitä, miksi rauhan tilan rakentaminen polarisoituvassa maailmassa on tärkeää. Kuuntele jakso täältä.

Edessä Juha ja Sanna. Takana Galina ja Eeva.
Musiikki

Idän proffa: Greta

Vaarallinen kysymys

Miten edistää rauhan tilaa polarisoituvassa maailmassa?

Lahjat

Kaj Stenvallin ajankohtainen kuvataide

Ajattelun pysäyttävän toiminnan löytäminen, kuten hiihtäminen

Jakson lähteet

Eskelinen, Teppo & Sanna Ryynänen (2021). Tilaa toiminnalle ja tilan toimijuus. Fyysinen tila kansalaistoiminnan mahdollistajana. Sosiaalipedagoginen aikakauskirja, vuosikirja 2021, vol. 22, 11–41.

Kallio, G., & Houtbeckers, E. (2020). Academic knowledge production: framework of practical activity in the context of transformative food studies. Frontiers in sustainable food systems, 218.

Mills, C. Wright (1958) Causes of the World War Three. Ballantine Books.

Suoranta, Juha (2017) C. Wright Millsin sosiologinen elämä. Vastapaino. 

Suoranta, Juha (2019) Paulo Freire, sorrettujen pedagogi. Into.

Suoranta, J., & Ryynänen, S. (2014). Taisteleva tutkimus. Into.

Kollektiivit: Puhekupla, Rikkovat rajat, Saimaan Teatteri

Saimaan Teatterin podcast, kesä 2020


3. Työelämän toisinajattelijat ja ammattilaisen paluu

Tässä jaksossa meillä on vieraana etnografi ja toimintatutkija Marja-Liisa Trux ja kouluttaja, yrittäjä, ja tutkija Elina Henttonen. Keskustelemme heidän kirjoittamistaan teoksista ja pohdimme työelämää ja ammattilaisuutta. Käymme läpi sitä, miten jokainen voi lisätä omaehtoisuutta ja hyvinvointia arjessa ja omassa työssä. 

Tarkastelemme työtä käytännöllisenä toimintana. Käytäntölähtöisyydessä tarkastelukulma on lähellä toimijoita ja heidän kokemuksensa ja persoonansa otetaan vakavasti. Toisin sanoen tutkittavien kokemuksia ei pyritä sivuuttamaan, ja silloin suhtaudutaan varauksella vain ulkoapäin annettuihin toiminnan merkityksiin. Siksi työn merkitysten ja tavoitteiden määrittely on hyvinvointikysymys. Kun ihmiset voivat toimia itselleen mielekkäällä tavalla, se lisää heidän hyvinvointiaan.

Kuka antaa merkityksen työlle, jota teemme?

Kuuntele jakso täältä.

Edessä vieraat Marja-Liisa Trux ja Elina Hentonen. Takana Eeva Houtbeckers ja Galina Kallio.
Musiikki

Aava Uusikuu: Vedessä palaa

Vaarallinen kysymys

Miten olla toiseuttamatta ja syrjimättä muita arjen (työ)käytännöissä?

What is it that you want to do with your one and only precious life?

Lahjat

Leena Krohn (1985): Tainaron. Teos.

Ohjeita oman (työyhteisön) työn kehittämiseksi teoksen liitteissä (alk. s. 228): Trux, Marja-Liisa; Turpeinen, Isto; Sorri, Salla (2022): Tanssin hyvän jäljillä

Jakson lähteet

Henttonen, E. (2022). Poikkeusajan dialogit. Kriisiajan kokemukset ja kansallisen dialogin malli. Sitran selvityksiä 207.

Henttonen, E., & Lapointe, K. (2015). Työelämän toisinajattelijat. Helsinki: Gaudeamus

Henttonen, E., & Leinikki, S. (2019). Työhyvinvointia apurahalla tutkivalle. Helsinki: Unigrafia 

Kallio, G., & Houtbeckers, E. (2021). Omaehtoinen ruokatalous–moninaisia ja mullistavia suhteita. Ruralia Instituutti/Helsinin yliopisto, 2021(1).

MacIntyre A. (1984). After Virtue: A Study in Moral Theory. Notre Dame: University of Notre Dame Press.

MetabolizmiZine – Tutkijat tieteen tiloissa. (2022).

Oliver, M. (1992). The Summer Day. Teoksessa New and Selected Poems, Beacon Press, Boston & MA. 

Räsänen, K., & Trux, M. L. (2012). Työkirja: ammattilaisen paluu. Työelämän toisinajattelijat.


4. Elävä maa/talous

Tässä jaksossa käsittelemme elävää maa/taloutta. Keskustelemme solidaarisuustaloudesta, yhteistaloudesta, postkapitalismista ja utopioista. Kysymme miksi kapitalistista kasvutalousjärjestelmää haastetaan yhä enenevissä määrin ja millaisia vaihtoehtoja on toimia toisin. Mitä on elävä maa/talous? Jakso on kaksikielinen ja vieraanamme ovat yhteisötalouden kentällä monipuolisesti toimineet Ruby van Der Wekken ja Tuomo Alhojärvi. 

Ruby considers herself a member of the Global Justice Movement and is a producing member of Oma Maa Food cooperative in Finland. Ruby is active in various processes around community organising. Tuomo on koillishelsinkiläinen, hoivaavan talouden täystyöllistämä filosofian tohtori, leikkipuistossa päivystävä isä, maantieteilijä, moninaisen talouden tutkija ja jälkikapitalismin kartografi.

Kuuntele jakso täältä.

Musiikki

Tuultenpesä, A long detour

Vaarallinen kysymys

Miten varautua, suunnitella ja organisoitua maailmanloppujen jälkeiseen aikaan?

What is stopping us from doing together?

Lahjat

Join your local initiative! They need your input and they are rewarding experiences. Liity jäseneksi esimerkiksi kumppanuusmaatalousyhteisöön.

Tuomolta saa hänen väitöskirjan painettuna pyytämällä.

Jakson lähteet

Alhojärvi, T. (2021.) Utopian kolme työtä. Jälkikapitalismin maanpeitosta. NIin & Näin 3/ 2021

Alhojärvi, T. (2021). For postcapitalist studies: Inheriting futures of space and economy. Nordia Geographical Publications, 50(2), 1-230.

Gibson-Graham, J. K. (1996). The end of capitalism (as we knew it): A feminist critique of political economy. Minnesota University Press. 

Gibson-Graham, J. K., Cameron, J., & Healy, S. (2013). Take back the economy: An ethical guide for transforming our communities. U of Minnesota Press.

Gibson-Graham, J. K., Cameron, J., Healy, S., & Talvikallio, E. (2019). Elävä talous. Yhteisen tulevaisuuden toimintaopas. Tampere: Vastapaino.

Linebaugh, P. (2014). Stop, thief!: The commons, enclosures, and resistance. pm Press.

Omamaa ruokaosuuskunta. 

Sakai, N. (2009). How do we count a language? Translation and discontinuity. Translation Studies, 2(1), 71-88.

Stadin aikapankki.

Tiede & edistys Jälkikapitalistinen käännös -teemanumero (tulossa).

Toivakainen, N. H., Alhojärvi, T., Ryynänen, S., & van der Wekken, R. (2015). Solidaarisuustalous. In Talouden uudet muodot. Into kustannus.

Van der Wekken, R. (2021.) Why CSA’s matter? Kumppanuusmaatalous-blogi.

Van der Wekken, R. (2018.) The right to see things as a Commons. Commons.fi.


5. Maan ja metsän hoito

Tässä jaksossa keskustelemme moninaisesta maan ja metsän hoidosta. Pohdimme miten maanhoito ymmärretään maa- ja metsätaloudessa sekä sitä, miten maata hoidetaan eri tavoin. Vieraamme Laura Heimsch on viljelijä ja väitöskirjatutkija, ja hän on perehtynyt maanhoidollisiin kysymyksiin sekä hiilensidonnan että biodynaamisen viljelyn näkökulmista. Toinen vieraamme Eeva-Stiina Lönnemo on omavarainen kotitarveviljelijä ja Meidän metsämme -kansalaisliikkeen kantava voima. Maanhoito avautuu käsitteenä ja toimintana eri suuntiin.

Kuuntele jakso täältä.

Vieraat

Laura Heimsch, viljelijä ja väitöskirjatutkija

Eeva-Stiina Lönnemo, omavarainen kotitarveviljelijä ja Meidän metsämme -kansalaisliikkeen aktiivi

Musiikki

Hämärää vielä, Mystisen naaraan portti

Vaarallinen kysymys

Tunnetko sinä lähialueesi viljelijät? Tiedätkö miten ruokasi on tuotettu, kuka ja missä sen on tuottanut?

Voiko maata tai metsää omistaa? Millaisia olisivat toisenlaiset maan hallinnan sopimukset?

Lahjat

Metsäkävely ilman päämäärää

Anna itsellesi lahja ja tutustu lähiviljelijään

Jakson lähteet

Meidän metsämme https://meidanmetsamme.org

Pieni kylä https://pienikyla.com/


6. Toivo(ma)ttomat ideat

Tässä jaksossa aiheena ovat toivottomat ja toivomattomat ideat. Vieraanamme on kaksi ansioitunutta ajattelijaa ja kulttuurin tekijää, yliopistotutkija Karoliina Lummaa ja dramaturgi-filosofi Ilja Lehtinen, jotka ovat tutkineet kulttuuria ekokriisissä ja kirjoittaneet lukuisia mielenkiintoisia tekstejä aiheesta. Keskustelemme jaksossa toivottomuudesta, posthumanismista, antroposeenista ja tietämisen tavoista. Olemmeko liukumassa kohti yhteiskuntien romahdusta vai voisimmeko kuvitella itsemme osaksi uudenlaista monilajista yhteiskuntajärjestystä? Tervetuloa kanssamme sukeltamaan ideoiden syvään päätyyn.

Kuuntele jakso täältä.

Vieraat

Karoliina Lummaa, yliopistotutkija

Ilja Lehtinen, dramaturgi-filosofi

Musiikki

Vuodet, haapoja & illmari -kollektiivi

Vaarallinen kysymys

Kuinka paljosta vapaudesta, demokratiasta ja liikkumavarasta olet valmis luopumaan vakauden, turvallisuuden ja ennakoitavuuden tähden?

Mikä on se kysymys, johon voisin ja johon minun pitäisi humanistina ja humanistisen ympäristötutkimuksen tekijänä vastata?

Viitteet

René Girard: Väkivalta ja pyhä. Tutkijaliitto, 1972/2004. ISBN 952-5169-33-2.

René Girard: Des choses cachées depuis la fondation du monde. Grasset, 1978. ISBN 2-253-03244-1Liikuttavia kuunteluhetkiä!

Tervetuloa mukaan keskustelemaan kauden aiheista alla.

Eeva & Galina


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: